Beurzen.

Stichting Kortjakje stelt jaarlijks enkele beurzen ter beschikking. Deze beurzen zijn mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren.

Om in aanmerking te komen voor één van onze beurzen dient u aan onderstaande voorwaarden te voldoen én frequent op onze bijeenkomsten geweest te zijn.

travel

Zilverwerk reisbeurs

De doelstelling van de zilverwerk reisbeurs is het bevorderen van internationale, plastisch chirurgische, kennisuitwisseling.
De beurs is beschikbaar voor plastisch chirurgen in opleiding en tot 1 jaar na beëindiging van de opleiding.
Het betreft een buitenlandse stage, fellowship of werkbezoek op het gebied van de plastische chirurgie. Het opdoen van klinische ervaring geniet de voorkeur boven zuiver wetenschappelijke stages. De verblijfsduur moet minimaal 12 weken zijn. Na beëindiging van stage, fellowship of werkbezoek dient een voordracht gehouden te worden op een bijeenkomst van Kortjakje. Over toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Er is een bijdrage mogelijk van maximaal €1000.-.

 

Indienen geschiedt via email met toevoegen van:

  • C.V.
  • Bankrekeningnummer
  • Schriftelijke toezegging en correspondentie met ontvangende instelling.
  • Korte omschrijving van werkbezoek met daarin vermeld: doelstelling, omschrijving wetenschappelijk onderzoek indien van toepassing, duur verblijf, naam van ontvangende instelling en specialist incl. adres en e-mail

science

 

Proefschriftbeurs

De doelstelling van de proefschrift beurs is het bevorderen van onderzoek in de plastische, reconstructieve en handchirurgie op elk niveau.
De beurs is alleen beschikbaar voor plastisch chirurgen in opleiding.
Vernoeming van Kortjakje in het proefschrift wordt geapprecieerd. Over de toekenning kan niet worden gecorrespondeerd. Er is een bijdrage mogelijk van € 250.-.

 

Indienen geschiedt via email met toevoegen van:

  • C.V.
  • Bankrekeningnummer
  • Korte omschrijving van het proefschrift

Indienen na goedkeuring proefschrift door promotor.

VOORGANGERS